Aanbod2022-06-20T09:03:38+00:00

Ons aanbod

Ons aanbod valt onder de Geestelijke Gezondheid en Complementaire Zorg

Ons aanbod bestaat uit:

Lees meer over ons aanbod:

Contextuele begeleiding en therapie

– Herstel in relaties en systemen

‘Als je stenen op je weg laat liggen, kunnen je kinderen er later over struikelen…’
Het herstellen van je eigen schade is verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generatie.

Levensvragen en problemen waar je mee te maken hebt zijn vaak niet los te zien van wat je binnen je gezin van herkomst hebt meegemaakt. Wat je thuis hoorde en leerde heeft je gevormd. Het gaat met je mee en je geeft het weer door. Zo deden je ouders en grootouders het; en zo doen hun kinderen en kleinkinderen het ook.

Een hulpvraag kan gaan over iets waar je nu tegenaan loopt. Vaak heeft een blokkade, automatisch gedrag, neerslachtigheid of een terugkerend probleem echter ook te maken met je oorspronkelijke context. Binnen contextuele begeleiding en therapie wordt daarom altijd gekeken naar je betekenisvolle relaties en de generaties waar je deel van uitmaakt. Door zicht te krijgen op wat je als kind meemaakte en hoe je omging met de omstandigheden worden parallellen met nu duidelijk. Er ontstaat begrip voor jezelf en de ander. Dit helpt je om andere keuzes te maken.

Je bent onderdeel van twee familiegeschiedenissen. Wat heb je meegekregen uit voorgaande generaties? Wat is het effect daarvan op je leven nu? Je hebt een schatkist aan (genetische) kwaliteiten. Hoe ga je met je kwaliteiten om?

Belangrijk aandachtspunt binnen de contextuele benadering is de rechtvaardigheid binnen de relaties. Hoe heb je de balans van geven en ontvangen beleefd? Was deze in evenwicht, of voel je je met […]

Creatieve begeleiding en therapie

– Verbinding met je gedachtes en gevoel.

Creatieve begeleiding en therapie is een behandelmethode voor volwassenen en kinderen met psychosociale- / en of psychiatrische problemen.
Er wordt gewerkt met allerlei beeldend materiaal als schilder- en tekenmateriaal, klei , hout en steen.
Door het experimenteren met creatief materiaal wordt gewerkt aan persoonlijke problematiek, thema’s en doelen.
Je komt tot meer inzicht in en verbinding met je eigen gedachten en gevoelens.
Vanuit deze ervaring en ontdekkingen is het mogelijk te komen tot verandermogelijkheden voor het dagelijks leven.

Voor de aanvang van de therapie ontmoeten we u graag voor een kort kennismakings- en intakegesprek. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen.

Dappere Dino Training

– Evidence Based

De Dappere Dino training is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, preventieve groepstraining van TNO voor kinderen in de leeftijd van 6 tot/met 8 jaar  van wie de ouders gescheiden zijn.

De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Er hoeft dus nog helemaal geen sprake te zijn van gedrags- en/of emotionele problemen.

De Dappere Dino training start op vrijdag 19 januari 2024 en bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier op vrijdag van 15:30u-16:15u. De bijeenkomsten vinden plaats bij Het Torenkamertje in Wageningen. We gaan tijdens de training aan de slag met allerlei spelletjes en creatieve werkvormen. Daarin speelt de handpop ‘Rex’, onze dappere dino, een belangrijke rol.

We werken met elkaar aan 2 belangrijke doelen:

 1. Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
 2.  Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Ouders worden op meerdere momenten tijdens de training betrokken in het gehele proces:

 • Voordat de training start zijn er intakegesprekken met beide ouders
 • Tijdens de training krijgen de ouders na elke sessie een kort weekverslag over wat de kinderen hebben gedaan
 • Tijdens het hele traject worden er 3 nieuwsbrieven gedeeld met extra informatie
 • Er wordt een ouderavond georganiseerd waarin er meer verteld wordt over wat een scheiding voor kinderen kan betekenen, hoe je als ouders hierbij […]

Hoogbegaafdheid

– Signaleren en begeleiden

In Nederland is 2% van de bevolking hoogbegaafd, inmiddels mogelijk meer.
De hoogste percentages  bevinden zich in Wageningen en Eindhoven.

Vroegtijdig signaleren:

Is  er mogelijk sprake van hoog- of meerbegaafdheid  bij uw kind? Neem dan contact met ons op.
Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd.
Hoe eerder deze signalen serieus genomen worden hoe beter.

U ziet als ouder  dat hun kind zich bovengemiddeld snel ontwikkelt; soms geeft de leerkracht aan dat het kind anders en sneller met de geboden leerstof omgaat.

Hoogbegaafdheid is een manier van zijn waardoor het kind een andere benadering vraagt in de opvoeding en op school. Het kind beleeft  zijn omgeving en eigen gevoelens zeer intens, vaak heeft het een onstilbare honger naar kennis of ervaringen. Ook vindt het kind niet altijd automatisch aansluiting bij leeftijdsgenootjes.

In ons team zijn diverse professionals aanwezig met kennis over hoogbegaafdheid en begrip voor het hoogbegaafde kind.

Ons aanbod

Speltherapie:

 • Erkenning, ontlading , ik -versterking
 • Hulp bij het omgaan met de intense emoties en de behoefte aan leren/weten
 • Emotionele blokkades opheffen

Opvoedingsondersteuning:

 • Opvoedingsvragen (sterke wil, een hoge lat, faalangst, levensvragen)
 • Oudercursussen en bijeenkomsten
 • Samen op zoek naar een peergroep voor uw kind

Onderzoek en advies:

(WISC-V-NL en SEV)

 • Testafname , niet alleen gericht op het IQ maar inzichtelijk maken wat mogelijk de sterke en zwakke kanten binnen de ontwikkeling van het kind zijn
 • De sociale- en emotionele ontwikkeling van het kind
 • Zie voor meer informatie de pagina over onderzoek.

Ons aanbod richt zich op kinderen en hun opvoeders met als speerpunt dat ieder kind zich geaccepteerd […]

Onderzoek

– Zicht op het functioneren.

Als aanvulling op de aangeboden therapieën bij het Torenkamertje kan het goed zijn om door middel van onderzoek een beter beeld te krijgen van het functioneren van een kind of jongere. Daarnaast kan onderzoek inzicht geven over mogelijke oorzaken van de problemen en/of factoren die de problemen in stand houden. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind of de jongere, wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten vragenlijsten en tests. Er kan onder andere gedacht worden aan onderzoek naar: intelligentie, faalangst, hoogsensitiviteit, persoonlijkheidseigenschappen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel hiervan is om een passend advies te geven.

Mogelijke soorten onderzoek

Intelligentieonderzoek:

 • WISC-V-NL voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Vijf indexen: verbaal, visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid. 
 • KIQT+ voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. Bij vermoedens van hoogbegaafdheid. Drie indexen: visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, kwantitatief redeneren. 

Sociaal-, emotioneel- en persoonlijkheidsonderzoek:

 • Screeningsvragenlijst hooggevoeligheid (eventueel in combinatie met een sterke eigen wil)
 • Persoonlijkheidseigenschappen (NPV-J-2) voor kinderen van 9-16 jaar.
  Inadequatie, Volharding, Sociale inadequatie, Recalcitrantie, Dominantie
 • Theory […]

Ouderbegeleiding

– Hulp bij vragen

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk; ouders kunnen met vragen zitten waar ze zelf niet uitkomen. Dan is het goed om hulp te vragen. Deze hulp kan afhankelijk van de vraag in verschillende vormen gegeven worden: het geven van informatie, pedagogische adviezen, coaching van ouders en/of kind (eren) , cursussen of ouderontmoetingsbijeenkomsten. De ondersteuning is vraaggericht. Als de vraag en de situatie duidelijk zijn, stellen we samen doelen op die jullie als ouders in je gezin willen bereiken. Daarbij is het belangrijk dat die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie helpen de opvoeding weer met vertrouwen te kunnen vormgeven.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ouderbegeleiding of wilt u ouderbegeleiding aanvragen? Dan kunt u uw vraag of opmerking hier kwijt, of u kunt bellen naar 0317 750 209 of 06 171 977 92.

Psychosociale begeleiding en hulpverlening

– Meer zicht op jezelf.

Overleven in plaats van leven? Een ongewenste situatie waarin je graag verandering wilt brengen? De oorzaak van die situatie ligt meestal in het verleden. Je bent uniek en hebt ook op jouw eigen manier gereageerd op omstandigheden uit je leven. Misschien heb je onbewust een stuk van jezelf afgeschermd om zo te kunnen overleven. Psychosociale therapie kan je daarin inzicht geven zodat je eigen keuzes kunt maken, keuzes waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt.

Misschien ben jij op zoek naar hulp bij:

 • het leren stellen en handhaven van grenzen
 • emotionele problemen zoals: spanningen, depressie, burn-out, angst, verdriet, negatief zelfbeeld
 • relationele problemen met: een partner, vrienden, familie of collega’s op het werk
 • afhankelijkheidsrelaties
 • verwerking van: traumatische ervaringen, verliezen en ziekte
 • identiteitsvragen

Gun jezelf de tijd om bewust nieuwe nieuwe keuzes te maken en meer zicht te krijgen op vragen als: ‘wie ben ik’, ‘waar wil ik naar toe’, en ‘hoe pak ik dat aan’.

Voor de aanvang van de therapie ontmoeten we u graag voor een kort kennismakings- en intakegesprek. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen.

Spelbegeleiding

– Spelenderwijs mogelijkheden vergroten.

Wanneer een kind is vastgelopen in zijn of haar ontwikkeling, of juist extra begeleiding nodig heeft, kan spelbegeleiding helpen de achterstand in de ontwikkeling in te lopen. Het kind leert spelenderwijs zijn mogelijkheden en spelvaardigheden vergroten of verdiepen. Het doel is om de gestagneerde ontwikkeling weer in beweging te krijgen en naast het kind ook de ouders te ondersteunen.

Ook zetten wij spelbegeleiding in bij kinderen waarbij een diagnose is vastgesteld (bv. PDD-NOS of AD(H)D). Het kind heeft vaak behoefte aan praktische begeleiding, tips en adviezen voor thuis, op school en in sociale situaties.
Samenwerken en op elkaar afstemmen komt het kind en het gezinssysteem ten goede.

Speltherapie

– Problemen herkennen en helpen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie.
Je kunt bij ons terecht als er sprake is van:

 • het verwerken van een echtscheiding
 • rouwverwerking
 • boosheid en driftbuien
 • angst
 • problemen in de sociale omgang
 • pesten of gepest worden
 • laag zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • (een vermoeden van) ADHD, ODD, autisme, hoogsensitiviteit, (faal)angst of hoogbegaafdheid

Speltherapie wordt veelal ook als een onderdeel van de  behandeling ingezet.

De speltherapeut werkt intensief aan een vertrouwensband. Door middel van spel kan het kind nare gevoelens uiten en gebeurtenissen verwerken. Door de erkenning die de therapeut geeft voelt het kind zich gezien en gehoord. Vanuit die basis ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag en kan de ontwikkeling van het kind weer op gang komen.

In de spelkamer zijn allerlei spelmaterialen aanwezig. Het kind kiest waar het mee speelt en waar het zich vrij mee kan uiten. De speltherapeut geeft waar nodig leiding en sturing aan het spel om het proces van groei richting te geven.

Werkwijze

 • Een intake met ouders en /of behandelaar
 • Drie observaties
 • In overleg wel / niet een behandelplan vaststellen
 • Vijf keer een spelsessie
 • Mailcontact mits andere voorkeur /noodzaak
 • Vijf keer een spelsessie
 • (Ouder)Contact en bespreken van afronding of evt. vervolgtraject

Zie ook de website van de beroepsvereniging: www.speltherapie.net

Trainingen en cursussen

– Elkaar kennen en (h)erkennen.

We geven verschillende trainingen en cursussen.

Soms organiseren we zelf trainingen maar we geven ook trainingen op aanvraag.
Hierbij valt te denken aan een: Weerbaarheidstraining, Teamtraining (DISC), Oudercursus, Rouwverwerking, Het hoogbegaafde kind, Mindsettraining, Hoogsensitiviteitstraining, Hoe leer ik mijn kind spelen…

Dit programma is ook geschikt voor o.a. kringleiders, kinderwerkers en oudstenraden. 

Informatie is te verkrijgen via het contactformulier.

Ga naar de bovenkant